دوره داشبوردسازی در اکسل

دوره آموزش داشبوردسازی در اکسل داشبوردسازی در اکسل- دوره داشبوردسازی در اکسل- داشبوردهای اکسل- داشبوردهای مدیریتی در اکسل ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR) 2020/07/09 13:00:00 شروع: 19 تیر 99 پایان: 3 مرداد 99 ویدیوی معرفی دوره آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR) 2020/07/09 13:00:00 شروع: 19 تیر 99 پایان: 3 مرداد 99 شهریه…

دوره جامع آموزش بورس و سرمایه گذاری

دوره جامع آموزش بورس و سرمایه گذاری دوره آموزش بورس- دوره بورس- دوره جامع آموزش بورس و سرمایه گذاری ویدیوی معرفی دوره آموزش بورس 2020/07/09 13:00:00 شروع: 19 تیر 99 پایان: 3 مرداد 99 ویدیوی معرفی دوره جامع آموزش بورس و سرمایه گذاری 2020/07/09 13:00:00 شروع: 19 تیر 99 پایان: 3 مرداد 99 شهریه دوره…