نام دورهمدت دورهروزهای برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعشهریه دورهثبت نام
نرم افزار MSP30 ساعتپنجشنبه ها و جمعه ها9 تا 1399/04/15690،000 تومانثبت نام
نرم افزار PRIMAVERA P632 ساعتپنجشنبه ها و جمعه ها9 تا 13:3098/08/02640،000 تومانثبت نام
نام دورهمدت دورهروزهای برگزاریساعت دورهتاریخ شروعشهریه دورهثبت نام
آموزش نرم افزار کامفار24 ساعتپنجشنبه ها و جمعه ها13:30 تا 17:3098/09/28540،000 تومانثبت نام
نام دورهمدت دورهروزهای برگزاریساعت برگزاریتاریخ شروعشهریه دورهثبت نام
اکسل مقدماتی20 ساعتدوشنبه ها و چهارشنبه ها9 تا 13:3098/08/06320،000 تومانثبت نام
اکسل پیشرفته24 ساعتدوشنبه ها و چهارشنبه ها13 تا 1799/04/09430،000 تومانثبت نام