1. ارسال تیکت تنها برای دانشجویانی که در دوره های پویش پایدار ثبت نام کرده اند یا خریداران پکیچ های آموزشی میسر می باشد که به دلیل افزایش کیفیت پشتیبانی است.
  2. موضوعات خود را در یک تیکت مشخص پیگیری کنید و از ارسال تیکت های متوالی قبل از بسته شدن یک تیکت خودداری فرمایید.
  3. زمان پاسخ دهی به تیکت ها حداکثر 5 ساعت می باشد. توجه داشت باشید که روز های تعطیل رسمی پشتیبانی نیز تعطیل می باشد.
  4. از بکار بردن  (؟؟؟؟)  یا (!!!!) خودداری نمایید چرا که متن شما از حالت رسمی خارج شده و تاثیر منفی روی خواننده می گذارد. دقت نمایید که ارسال تیکت همانند یک نامه رسمی می باشد بنابراین از ادبیات رسمی استفاده نمایید.

[ticket-submit]

تب 1
  1. ارسال تیکت تنها برای دانشجویانی که در دوره های پویش پایدار ثبت نام کرده اند یا خریداران پکیچ های آموزشی میسر می باشد که به دلیل افزایش کیفیت پشتیبانی است.
  2. موضوعات خود را در یک تیکت مشخص پیگیری کنید و از ارسال تیکت های متوالی قبل از بسته شدن یک تیکت خودداری فرمایید.
  3. زمان پاسخ دهی به تیکت ها حداکثر 5 ساعت می باشد. توجه داشت باشید که روز های تعطیل رسمی پشتیبانی نیز تعطیل می باشد.
  4. از بکار بردن  (؟؟؟؟)  یا (!!!!) خودداری نمایید چرا که متن شما از حالت رسمی خارج شده و تاثیر منفی روی خواننده می گذارد. دقت نمایید که ارسال تیکت همانند یک نامه رسمی می باشد بنابراین از ادبیات رسمی استفاده نمایید.
تب 2

[ticket-submit]