گواهینامه PMI-ACP- مدارک مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چابک – مدیریت پروژه اجایل- Agile project management

آخرین ویرایش6 دی 99زمان مطالعه17 دقیقهنویسندهدرّین صفاری مدیریت پروژه چابک یا اجایل (Agile): خانه » اجایل مدیریت پروژه چابک یا اجایل یا همان Agile Project Management (APM) یک رویکرد با استفاده از تکرار و تکامل برای فرآیند مدیریت پروژه و تحویل خروجی های پروژه است. اسکرام Scrum و کانبان kanban دو چارچوب انجام رویکرد چابک…