تابع if در اکسل

عملکرد تابع if در اکسل چگونه است؟ اجزای آن چیست؟ هر کسی که کمی با نرم افزار اکسل کار کرده باشد و در حد ابتدایی با آن آشنا باشد، قطعا نام تابع if به گوشش خورده است. این تابع هم به تنهایی هم در ترکیب با توابع دیگر بسیار فوق العاده عمل می کند و…